Pressemelding fra Halden kommune og Rena Quality Group

Skal gjenvinne plast med ny miljøvennlig teknologi

Ny teknologi skal bidra til at Halden kommune når ambisiøse klimamål. Pyrolyseanlegget som skal etableres i Halden for å gjenvinne plast, blir det første av sitt slag i Norge.

Rena Quality Group AS (RQG) og Halden kommune signerte tirsdag en avtale om å etablere et plastgjenvinningsanlegg i Halden. Anlegget som skal benytte pyrolyseteknologi skal etableres ved kommunens avfallsanlegg i Rokke utenfor Halden.

RQG eies av investeringsselskapet Eagle Gruppen, blant annet lokalt kjent som gründeren av Teknotherm og nåværende eier av Ernex.

– Rena Quality Group skal etablere et komplett prosessanlegg for gjenvinning av plast på Rokke avfallsanlegg i Halden. Anlegget vil være basert på pyrolyseteknologi. På den måten skal vi gjenvinne plastavfall til olje som senere kan brukes til å produsere nye produkter. Et gjenvinningsanlegg med denne teknologien finnes ikke i Norge i dag, sier Roy Moberg, COO og medeier i Eagle Gruppen.

Ikke all plast kan gjenvinnes tradisjonelt
Halden kommune sender i dag husholdningsavfall til et sorteringsanlegg på Romerike. Der sorteres plastavfallet ut automatisk, slik at mye av dette blir gjenvunnet.  Likevel er det mange ulike plasttyper som ikke kan gjenvinnes på denne måten og som derfor blir sendt til forbrenning. Pyrolyse, som er en metode for å varme opp plast til 400 – 500 0 C i en oksygenfri atmosfære, er et alternativ til dette.

– Som kommune må vi bidra til å redusere klimautslipp. Vi er forpliktet av Parisavtalen, men også av egne lokale klimamål. I Halden leter vi stadig etter nye og smartere måter å jobbe på for å nå disse målene. Å etablere et lite pyrolyseanlegg på vårt eget avfallsanlegg vil være et viktig bidrag. Det vil gjøre at mye av det plastavfallet som vi i dag må sende til forbrenning, i stedet kan gjenvinnes og bli til nye produkter. I tillegg sparer vi mange kjøreturer til sorteringsanlegg som ligger langt fra Halden, sier direktør teknisk Ulf Ellingsen i Halden kommune.

Det vil være plastavfall innlevert til Rokke avfallsanlegg, miljøstasjonene i Halden og fra lokalt næringsliv som vil bli gjenvunnet ved hjelp av pyrolyseanlegget. Det er særlig hardplast og folie som er et problem i dag og som vil bli håndtert på denne måten.

Sparer også penger
Det er RQG som skal investere og levere et komplett prosessanlegg, mens Halden kommune blant annet stiller med arealer og kompetanse. Ingen av partene skal stille noen økonomiske garantier i prosjektet. Avtalen mellom RQG og Halden kommune er et pilotprosjekt på tre år med store muligheter for utvidelser både under pilotperioden og i etterkant.

– Dette er et prøveprosjekt der vi er glade for å ha med Halden kommune som nytenkende pilotkunde. Gjennom godt samarbeid skal vi finne den beste driftsmodellen for en kommune slik at flere kommuner etter hvert kan ta i bruk framtidens løsninger for gjenvinning av plastavfall, sier CEO i Rena Quality Group, Åsbjørn Dysvik.  – Vi i RQG har erfaring med pyrolyseteknologi fra oljebransjen og ser store muligheter for å anvende teknologien også innenfor plastgjenvinning. Anleggsløsningen som blir levert på Rokke er basert på teknologi levert av det tyske selskapet BioFabrik, som har flere operative anlegg i drift rundt omkring i Europa. Med en dokumentert gjenvinningsgrad på 85 prosent, vil anleggsløsningen være et viktig bidrag til det grønne skiftet, sier Dysvik.

– Vi ser frem til å bidra til å realisere kommunens klimamål og skal gjøre hva vi kan for at prosjektet skal bli vellykket, avslutter Moberg.

En del av avtalen er at kommunen skal betale en driftskostnad per tonn plastavfall som gjenvinnes og det er en løsning som er økonomisk fordelaktig for kommunen.

– Vi må i dag betale for å bli kvitt mye avfall. Det koster en kommune mange penger både å frakte avfall og levere noe av dette til forbrenning. Kostnaden vi får med å gjenvinne plast i et lokalt pyrolyseanlegg blir lavere i kroner og øre, samtidig som miljøgevinsten blir vesentlig større, sier Ulf Ellingsen.

Målet er at pyrolyseanlegget i Halden skal være i drift fra mars 2022.

Illustrasjon
Se animasjonsvideo av anlegget her: https://youtu.be/ymtw4pL8woQ

Slik vil plastgjenvinningsanlegget på Rokke avfallsanlegg bli seende ut visuelt:


Kontaktinformasjon:
Ulf Ellingsen, direktør teknisk, Halden kommune
ulf.ellingsen@halden.kommune.no, tlf. 90661957

Roy Moberg, COO, Eagle AS,
roy@eagle.no, tlf 906 49 339

Åsbjørn Dysvik, CEO, Rena Quality Group AS,
ad@rqg.no, tlf 901 01 924

Henrik Diskerud Meyer, kommunikasjonsrådgiver, Halden kommune
henrik.meyer@halden.kommune.no, tlf 932 56 192